Studio:
Stuart Smith Studio

Team members:
Sasila Krishnasreni, Duo Chen, Yiqiang Chen, Liu Xiao

SCL

DRL Phase 1 2013-14

SCL

DRL Phase 1 - 2013-14

SCL

DRL Phase 1 2013-14

SCL

DRL Phase 1 2013-14

SCL

DRL Phase 1 2013-14

SCL

DRL Phase 1 2013-14

SCL

DRL Phase 1 2013-14