Huida Xia

bird eye view

Huida Xia2

soffit view

Huida Xia3

interior view

Huida Xia4

plan

Huida Xia5

exploded planometric

Huida Xia6

1:10 prototype

Huida Xia7

sectional perspective

Huida Xia8

reciprocal system